Zarządzanie finansami organizacji nonprofit

Zarządzanie finansami organizacji nonprofit

1. Opis szkolenia/cele szkolenie

Korzyści dla uczestników
• praktyczne zrozumienie podstaw finansów użytecznych przy realizacji misji organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
• poznanie podstawowych koncepcji dotyczących analizy finansowej oraz planowania finansowego realizowanego na potrzeby oceny kontrahentów organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
• ograniczony do minimum hermetyczny slang finansowy z ukierunkowaniem na prezentację idei finansowego spojrzenia na podmiot realizujący misję tworzącą dodaną wartość społeczną
• wykorzystanie na co dzień znajomości zmiany pieniądza w czasie,
• nabycie umiejętności oceniania kosztu kapitału finansowego podczas realizacji różnorodnych inwestycji dokonywanych przez organizacje nonprofit, organizacje nie nastawione na zysk, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
• praktyczne stosowanie podejścia Rosetta Stone do finansowej oceny skuteczności realizacji misji organizacji nonprofit,
• zapoznanie z ideą Financial Health Index – wskaźnika zdrowia finansowego organizacji nonprofit opracowanego przez J. Zietlowa (autora takich pozycji jak: „Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and Practices” oraz „Cash & Investment Management for Nonprofit Organizations”).

2. Adresaci

Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie nie nastawionym na zysk.

3. zakres

Program szkolenia

Zarządzanie finansowe służb publicznych i finansowe decyzje dla pracowników przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
1. Finansowe spojrzenie na cel funkcjonowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i organizacji non profit:
a) finansowa perspektywa misji realizowanej przez przedsięwzięcia nonprofit,
b) jak mierzyć realizację wartości społecznej misji i jak to wpływa na finansowe spojrzenie na organizację non profit,
c) jakie elementy kształtują wartość finansową i jak wartość społeczna misji wpływa na finansową oceną funkcjonowania organizacji non profit,
d) dziesięć kroków do tworzenia wartości finansowej i porównanie jej z wartością społeczną misji organizacji nonprofit.

2. Analiza finansowa organizacji nonprofit:
a) financial Health Index – wskaźnik zdrowia finansowego Zietlowa – narzędzie do finansowej oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit,
b) podejście Rosetta Stone do oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit,
c) podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji nonprofit – czy są one do czegoś potrzebne i jaka jest ich użyteczność?
d) elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych / jakich błędów i uproszczeń unikać.

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej na użytek organizacji nonprofit:
a) prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej i dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja czy deflacja,
b) jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych i jakie to ma praktyczne konsekwencje do oceny misji organizacji nonprofit,
c) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez organizację nonrofit w trakcie realizacji misji,
d) zbiór kluczowych zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
e) czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych w organizacjach nonprofit.

4. Zmodyfikowane na potrzeby organizacji nonprofit podejście do metod oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR):
a) jak interpretować kryteria decyzyjne i kiedy stosować IRR,
b) jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy z punktu widzenia realizacji misji organizacji nonprofit,
c) szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje organizacji nonprofit,
d) jak kształtuje się koszt kapitału obcego w organizacjach nonprofit i czym różni się jego wycena od przedsiębiorstw nastawionych na zysk,
e) jakie czynniki wpływają na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej nie nastawionych na zysk,
f) jak oceniać wpływ na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej i co w sektorze podmiotów non profit,
g) dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego.

5. Elementy zarządzania gotówką i płynnością w organizacjach nonprofit:
a) krótkoterminowe zarządzanie kapitałem organizacji nonprofit (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej),
b) jak zarządzać aktywami bieżącymi,
c) jakie poziomy należności utrzymywać,
d) Ile gotówki powinna mieć jednostka ekonomii społecznej w celu bezpiecznego realizowania swej misji,
e) strategie zarządzania kapitałem pracującym netto w organizacjach nonprofit i co z nich wynika.

6. Ocena przedsiębiorstw sektora służb publicznych:
a) jak inni na nas patrzą – a chcemy przekazać darczyńcom, sponsorom, donatorom, wolontariuszom rzetelny obraz naszego zdrowia finansowego aby chętniej łożyli na realizację naszej misji.

Książka:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-finanse/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html

Biogram trenera:

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą, min: Rhodos (Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012, Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach (Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i innych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan (USA). Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny (2015-2018).
Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services, EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRoSTA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, Hilton Foods Ltd., IIR – Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, McDonald’s Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP – Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD – Polska Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa Dealerów, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, Puratos Polska, ROI Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting – edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND S.A., ELECTROLUX POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., PKO Bank Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, SPAW, STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca Rozliczeń SA., i innych.

Referencje trenera: http://michalskig.com/referencje

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s