finpi OPIS ZADAŃ: 2016

OPIS ZADAŃ:

Grupowego i Indywidualnego

semestr letni 2016

przedmiot: Finanse Przedsiębiorstwa

Praca jest efektem porównania 4 elementów:

– indywidualnej ankiety dla przedsiębiorstwa

– sprawozdania indywidualnego dla jednego przedsiębiorstwa

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z ankiet

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z sprawozdań

Celem pracy jest przećwiczenie umiejętności oceny decyzji finansowych przedsiębiorstw na podstawie danych uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy (ankieta przeprowadzona przez studenta) i danych uzyskiwanych z ogólnie dostępnych danych na temat przedsiębiorstwa (sprawozdania z ogólnie dostępnych zbiorów do których wgląd mamy bez wiedzy przedsiębiorcy).

Aby wykonać zadanie należy ze starostą wybrać 1 przedsiębiorstwo z pliku ze sprawozdaniami, który został przekazany przeze mnie staroście.

Należy skontaktować się z tym przedsiębiorstwem i pozyskać od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Plik ankiety:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankietawywiad-2016.pdf

Uzyskane odpowiedzi należy zdigitalizować – to znaczy, przenieść do pliku excela:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów ( asystent3dfp oraz asystent4dfp )

Starosta z otrzymanych plików sporządza plik zbiorczy dla wszystkich firm otrzymanych od studentów i starosta wysyła ten plik zbiorczy do studentów, do mnie i do asystentów.

Dzięki temu mamy dwa źródła danych.

Jedno – pochodzące z ankiet.

Drugie – pochodzące ze sprawozdań.

Oprócz tego mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnej ankiety i porównać te odpowiedzi na tle danych zbiorczych z ankiet zgromadzonych u starosty.

Również mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnego sprawozdania i porównać jego wyniki na tle danych zbiorczych ze sprawozdań w pliku, który otrzymali Państwo ode mnie.

OPIS ZADANIA INDYWIDUALNEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 30 punktów (około 30% punktów).

Do celów zadania indywidualnego należy:

Nawiązanie kontaktu z 1 wybranym przedsiębiorstwem i przeprowadzenie ankiety.

Pozyskane od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie należy zdigitalizować, czyli przenieść do pliku excela i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów.

Na podstawie danych z ankiety, należy opisać finansowe decyzje tego 1 przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu danych zbiorczych z ankiet – należy ocenić odpowiedzi uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy.

Podobnie na podstawie danych ze sprawozdania, należy opisać finansowe decyzje tego 1 przedsiębiorstwa. Mając plik zbiorczy ze sprawozdaniami – należy ocenić sprawozdania przedsiębiorstwa z wynikami całej grupy. Mając oprócz sprawozdań również ankiety – należy ocenić odpowiedzi z ankiety uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy i na tle danych ze sprawozdań.

Opis finansowych decyzji tego 1 przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań przeprowadzamy dla 3 ostatnich dostępnych dla przedsiębiorstwa lat.

Należy użyć możliwości graficznej prezentacji wyników – przez wykresy, tabele itp.

Od strony technicznej praca indywidualna składa się z:

Tytuł pracy

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję (wydział….,uniwersytet) można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Streszczenie.

Słowa kluczowe w języku pracy.

Wstęp.

Treść pracy.

Zakończenie.

Bibliografia.

Praca kończy się bibliografią.

Tytuł pracy

Opis finansowych decyzji przedsiębiorstwa ***

Gdzie *** to określenie ogólne, nieujawniające danych przedsiębiorstwa a jedynie jego branżę, czyli na przykład: “instytucji nonprofit świadczącej usługi edukacyjne”, “instytucji finansowej działającej na rynku finansowania nieruchomości”, “przedsiębiorstwa produkcyjnego branży drzewnej”, “przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze usług medycznych” lub ich odpowiednik. Nie należy podawać nazw własnych przedsiębiorstw – ujawnienie przedsiębiorstwa dyskwalifikuje pracę – taka praca ujawniająca dane instytucji jest bez punktów.

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Jeśli student nazywa się Gabriela Kosztowniak to:

Gabriela Kosztowniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie.

Streszczenie musi zawierać informację o tym o czym jest praca, minimum 50 słów, zalecana długość to około 100 słów, około 700 znaków.

Słowa kluczowe.

Trzy do pięciu jedno- lub dwuwyrazowych określeń najlepiej streszczających o czym jest praca.

Wstęp.

Krótka (około 150 słów / 1000 znaków) informacja na temat instytucji do analizy, czym charakteryzuje się ta instytucja, co jest głównym celem pracy.

Treść pracy.

Krótko i zwięźle (nie mniej niż 900 słów / 6000 znaków, nie więcej niż 2000 słów / 20000 znaków).

Całość pracy ma być przygotowana jednolitą czarną czcionką: 12p., podwójny odstęp, wyrównany do lewej lub wyjustowany, czcionka Arial lub Times New Roman lub Courier New.

Jedynie wykresy / rysunki mogą mieć elementy kolorystyczne.

Przed wzorem/równaniem powinien być numer wzoru, pod wzorem powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto wzór.

Przed tabelą należy wstępnie opisać co będzie przedstawiała tabela. Przed tabelą powinien być podany numer tabeli z tytułem tabeli, pod tabelą powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w tabeli.

Przed wykresem należy wstępnie opisać co będzie przedstawiał wykres. Przed wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być numer wykresu/rysunku/innego elementu graficznego z tytułem wykresu/rysunku/innego elementu graficznego, pod wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w wykresie/rysunku/innym elemencie graficznym.

Zakończenie.

Krótka (około 100 słów / 800 znaków) informacja na temat wniosków o instytucji do analizy, w jakim stopniu osiągnięto główny cel pracy.

Bibliografia.

Pozycje literaturowe w bibliografii powinny mieć podane:

Autora (pełne imię i pełne nazwisko każdego z autorów), np.: Zietlow, John,

Tytuł pracy, np.: A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability

Datę w nawiasie (pełną lub minimum rok), np.: (September 26, 2012)

Wydawnictwo, np.: SSRN

Link, z informacją, kiedy go odwiedzano, np.: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 marca 2016)

DOI lub nr. ISBN lub nr ISSN, np.: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Dla książek należy dodać miejsce wydania i datę – np.: New York 2014

Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 listopada 2016) or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Należy unikać umieszczania w bibliografii prac, dla których tych danych się nie zna – zakładamy, że umieszczamy prace z których korzystaliśmy osobiście i bez problemu znamy wtedy wszystkie te elementy.

Niedopuszczalne jest to aby w bibliografii była praca, z której nie skorzystano w treści pracy (dlatego to co jest w bibliografii przynajmniej raz musi być też przytoczone w „treści pracy” – w sposób jawny, na przykład: jak pisze „Iksiński” – wtedy praca ma prawo być w bibliografii. Na przykład jako źródło pod tabelą, rysunkiem, po wzorze. Zarówno sieroty jak i wdowy są niedopuszczalne. „Sieroty” czyli pozycja w bibliografii bez odniesienia do niej w treści pracy. „Wdowy” czyli pozycja przywołana w treści pracy bez wymienienia pełnych namiarów w bibliografii. Proszę w bibliografii nie umieszczać moich książek / artykułów – te zakładam, że są Państwu znane pośrednio przez wykład i nie ma potrzeby na nie się powoływać. Prawidłowo wykonana praca powinna zawierać minimum 10 – 18 wykorzystanych pozycji z zakresu tematu pracy.

Wysyłając pracę w temacie należy dokładnie określić czego dotyczy email.

Pracę wysyła się emailowo – podając w polu „do” email starosty, w polu kopia adresy email asystentów i email wykładowcy podany na pierwszym wykładzie. Prace wysłane inaczej są narażone na nieuwzględnienie w trakcie oceny.

Zgłaszając zadanie emailowo, proszę zawsze w treści wiadomości email podawać:

Tytuł pracy aktualnie oddawanej: na przykład "zadanie domowe z wykładu z dnia" albo "praca ####" wraz z informacją w jakim pliku załączonym do wiadomości znajduje się to zadanie, np: "załączona praca domowa ### jest w plikach: NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.xls; NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.pdf"

Do emaila z pracą zawsze dołącza się pliki samej pracy, pliki ankiety, pliki z danymi źródłowymi i xls (sprawozdanie, ankieta – dla tej samej firmy dla której wykorzystane są dane empiryczne, zdigitalizowana ankieta ze zdigitalizowanymi danymi źródłowymi). Proszę o pliki w formacie PDF, XLS, DOC, XLSX lub DOCX.

Praca INDYWIDUALNA (termin przesłania do starosty plików ankiet i zdigitalizowanych danych ankiet to 26 kwietnia, natomiast termin wykonania całości do 29 kwietnia 2016, do 1 maja jest termin przesłania ostatecznej wersji do starosty, asystentów i do mnie).

PRACA ZESPOŁOWA

OPIS ZADANIA ZESPOŁOWEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 25 punktów (około 25% punktów).

Praca zespołowa. Zespół może liczyć n członków zespołu, gdzie n to od 3 do 5 osób.

Korzystając z danych z ankiet, należy opisać i przeanalizować finansowe n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu) starając się uporządkować te n przedsiębiorstw od stosującego „najlepsze” do stosującego „najsłabsze” rozwiązania w zakresie decyzji finansowych uzasadniając takie uporządkowanie danymi z ankiet i sprawozdań.

Korzystając z poznanych na ćwiczeniach i wykładach i wykorzystując wcześniej wykonane prace domowe! Wykonywanych z użyciem danych rzeczywistych, należy opisać finansowe decyzje n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu), dla 1 roku. Najlepiej jeśli będzie to rok 2014 lub późniejszy.

Opis (bez używania własnych nazw przedsiębiorstw i bez podawania danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw) przedsiębiorstwa wynikający z ankiety. W ankiecie dane rzeczywiste należy pozyskać od osoby decyzyjnej i zorientowanej w odpowiedziach i podać w ankiecie kontakt do tej osoby (za zgodą i wiedzą tej osoby). Dane pozyskane z ankiety należy przekazać Staroście w postaci skanu i pliku excela. Starosta scala otrzymane pliki w jeden zbiorczy dla grupy, i udostępnia tym wszystkim, którzy wysłali do niego pliki z ankietami.

PRZED terminem oddania pracy, należy:

Wysłać pocztą elektroniczną do starosty, do asystentów i do wykładowcy – w jednej wiadomości email:

załącznik w pliku PDF ze zeskanowaną ankietą,

plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, należy użyć pliku:

plik PDF z pracą.

Papierową wersję (oryginał) ankiet proponuję dostarczyć przy okazji ostatnich zajęć lub przy okazji wykładu.

W pracy nie podaje się danych identyfikujących. Należy podać branżę – a przedsiębiorstwa określać anonimowo, jako sticker – nadany przez członków zespołu, lub jako „pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw”, „drugie …” itp. Nie należy ujawniać danych przedsiębiorstw w pracy. Naruszenie zasady poufności jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje pracę.

Praca jest do 25 pkt. na każdego członka zespołu. Proszę rozważnie dobierać zespół – każdy z zespołu otrzymuje taką samą liczbę punktów – proszę zatem nie przyjmować „pasażerów na gapę”.

Pracę indywidualną należy wysłać w oddzielnym emailu i w oddzielnych plikach niż pracę grupową. Należy również zadbać o to, by tytuł emaila był inny oraz aby w każdym emailu był niezależnie komplet dokumentów.

Praca grupowa (termin wykonania do 10 maja 2016, termin wysłania do starosty, do asystentów i do mnie 14 maja 2016).

Praca ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które wykonały pracę indywidualną w ramach pracy zespołowej. Nie jest możliwe uczestniczenie w pracy grupowej bez wcześniejszego udziału w pracy indywidualnej.

Kilka uwag końcowych:

Zadania są dodatkowe i nieobligatoryjne. Nie ma obowiązku ich dostarczania. Forma dostarczenia to plik DOC, PDF, XLS, DOCX, XLSX. Każde inne rozszerzenie traktowane jest jako niezgodne ze standardem.

Zadania są wrażliwe na upływ czasu. Przekroczenie terminu powoduje utratę punktów. Po pięciu dniach od terminu, wysyłanie pracy nie ma znaczenia, gdyż praca wykonana na 100% ma wartość punktową 0 (zero). Opcja to prawo ale nie obowiązek. Niniejsza praca jest opcją.

Ocena dokonywana przeze mnie jest wyrażona procentowo, starosta dokonuje przeliczenia procentowego wyniku na realne punkty uwzględniając termin dotarcia pracy do starosty i do mnie.

Na przykład praca oceniona na 50%, gdzie 4 punkty odpowiada pracy wykonanej bez zastrzeżeń, to: 50%*10 = 2 punkty.

Praca ma sztywny schemat budowy (układ elementów). Naruszenie tego schematu oznacza rezygnację z punktów a praca o innym układzie niż prawidłowy uważana jest za niedostarczoną.

Plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, tj. plik pozyskany z adresu:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

a następnie uzupełniony danymi z ankiet – należy uzupełniać, wykorzystując literki odpowiedzi (np. pytanie 4, odpowiedź E, wpisujemy „E” a nie słownie całą odpowiedź).

  • Oryginał ankiety powinien być zgodny z elektroniczną wersją (dlatego jego skan należy wysłać wraz z plikiem xls do Starosty, do asystentów i do wykładowcy).

finpi_PracaZaliczeniowa_2016v26III.pdf

finpi_PracaZaliczeniowa_2016v26III.odt

finpi_PracaZaliczeniowa_2016v26III.doc

finpi_PracaZaliczeniowa_2016v26III.docx

ankiety2016.xls

ankietawywiad-2016[2].pdf

DecFinPrzed2016

OPIS ZADAŃ:

Grupowego i Indywidualnego

semestr letni 2016

przedmiot: Decyzje Finansowe Przedsiębiorstwa

Praca jest efektem porównania 4 elementów:

– indywidualnej ankiety dla przedsiębiorstwa

– sprawozdania indywidualnego dla jednego przedsiębiorstwa

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z ankiet

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z sprawozdań

Celem pracy jest przećwiczenie umiejętności oceny decyzji finansowych przedsiębiorstw na podstawie danych uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy (ankieta przeprowadzona przez studenta) i danych uzyskiwanych z ogólnie dostępnych danych na temat przedsiębiorstwa (sprawozdania z ogólnie dostępnych zbiorów do których wgląd mamy bez wiedzy przedsiębiorcy).

Aby wykonać zadanie należy ze starostą wybrać 1 przedsiębiorstwo z pliku ze sprawozdaniami, który został przekazany przeze mnie staroście.

Należy skontaktować się z tym przedsiębiorstwem i pozyskać od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Plik ankiety:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankietawywiad-2016.pdf

Uzyskane odpowiedzi należy zdigitalizować – to znaczy, przenieść do pliku excela:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów

Starosta z otrzymanych plików sporządza plik zbiorczy dla wszystkich firm otrzymanych od studentów i starosta wysyła ten plik zbiorczy do studentów, do mnie i do asystentów.

Dzięki temu mamy dwa źródła danych.

Jedno – pochodzące z ankiet.

Drugie – pochodzące ze sprawozdań.

Oprócz tego mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnej ankiety i porównać te odpowiedzi na tle danych zbiorczych z ankiet zgromadzonych u starosty.

Również mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnego sprawozdania i porównać jego wyniki na tle danych zbiorczych ze sprawozdań w pliku, który otrzymali Państwo ode mnie.

OPIS ZADANIA INDYWIDUALNEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 30 punktów (około 30% punktów).

Do celów zadania indywidualnego należy:

Nawiązanie kontaktu z 1 wybranym przedsiębiorstwem i przeprowadzenie ankiety.

Pozyskane od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie należy zdigitalizować, czyli przenieść do pliku excela i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów.

Na podstawie danych z ankiety, należy opisać finansowe decyzje tego 1 przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu danych zbiorczych z ankiet – należy ocenić odpowiedzi uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy.

Podobnie na podstawie danych ze sprawozdania, należy opisać finansowe decyzje tego 1 przedsiębiorstwa. Mając plik zbiorczy ze sprawozdaniami – należy ocenić sprawozdania przedsiębiorstwa z wynikami całej grupy. Mając oprócz sprawozdań również ankiety – należy ocenić odpowiedzi z ankiety uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy i na tle danych ze sprawozdań.

Opis finansowych decyzji tego 1 przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań przeprowadzamy dla 3 ostatnich dostępnych dla przedsiębiorstwa lat.

Należy użyć możliwości graficznej prezentacji wyników – przez wykresy, tabele itp.

Od strony technicznej praca indywidualna składa się z:

Tytuł pracy

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję (wydział….,uniwersytet) można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Streszczenie.

Słowa kluczowe w języku pracy.

Wstęp.

Treść pracy.

Zakończenie.

Bibliografia.

Praca kończy się bibliografią.

Tytuł pracy

Opis finansowych decyzji przedsiębiorstwa ***

Gdzie *** to określenie ogólne, nieujawniające danych przedsiębiorstwa a jedynie jego branżę, czyli na przykład: “instytucji nonprofit świadczącej usługi edukacyjne”, “instytucji finansowej działającej na rynku finansowania nieruchomości”, “przedsiębiorstwa produkcyjnego branży drzewnej”, “przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze usług medycznych” lub ich odpowiednik. Nie należy podawać nazw własnych przedsiębiorstw – ujawnienie przedsiębiorstwa dyskwalifikuje pracę – taka praca ujawniająca dane instytucji jest bez punktów.

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Jeśli student nazywa się Gabriela Kosztowniak to:

Gabriela Kosztowniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie.

Streszczenie musi zawierać informację o tym o czym jest praca, minimum 50 słów, zalecana długość to około 100 słów, około 700 znaków.

Słowa kluczowe.

Trzy do pięciu jedno- lub dwuwyrazowych określeń najlepiej streszczających o czym jest praca.

Wstęp.

Krótka (około 150 słów / 1000 znaków) informacja na temat instytucji do analizy, czym charakteryzuje się ta instytucja, co jest głównym celem pracy.

Treść pracy.

Krótko i zwięźle (nie mniej niż 900 słów / 6000 znaków, nie więcej niż 2000 słów / 20000 znaków).

Całość pracy ma być przygotowana jednolitą czarną czcionką: 12p., podwójny odstęp, wyrównany do lewej lub wyjustowany, czcionka Arial lub Times New Roman lub Courier New.

Jedynie wykresy / rysunki mogą mieć elementy kolorystyczne.

Przed wzorem/równaniem powinien być numer wzoru, pod wzorem powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto wzór.

Przed tabelą należy wstępnie opisać co będzie przedstawiała tabela. Przed tabelą powinien być podany numer tabeli z tytułem tabeli, pod tabelą powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w tabeli.

Przed wykresem należy wstępnie opisać co będzie przedstawiał wykres. Przed wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być numer wykresu/rysunku/innego elementu graficznego z tytułem wykresu/rysunku/innego elementu graficznego, pod wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w wykresie/rysunku/innym elemencie graficznym.

Zakończenie.

Krótka (około 100 słów / 800 znaków) informacja na temat wniosków o instytucji do analizy, w jakim stopniu osiągnięto główny cel pracy.

Bibliografia.

Pozycje literaturowe w bibliografii powinny mieć podane:

Autora (pełne imię i pełne nazwisko każdego z autorów), np.: Zietlow, John,

Tytuł pracy, np.: A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability

Datę w nawiasie (pełną lub minimum rok), np.: (September 26, 2012)

Wydawnictwo, np.: SSRN

Link, z informacją, kiedy go odwiedzano, np.: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 marca 2016)

DOI lub nr. ISBN lub nr ISSN, np.: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Dla książek należy dodać miejsce wydania i datę – np.: New York 2014

Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 listopada 2016) or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Należy unikać umieszczania w bibliografii prac, dla których tych danych się nie zna – zakładamy, że umieszczamy prace z których korzystaliśmy osobiście i bez problemu znamy wtedy wszystkie te elementy.

Niedopuszczalne jest to aby w bibliografii była praca, z której nie skorzystano w treści pracy (dlatego to co jest w bibliografii przynajmniej raz musi być też przytoczone w „treści pracy” – w sposób jawny, na przykład: jak pisze „Iksiński” – wtedy praca ma prawo być w bibliografii. Na przykład jako źródło pod tabelą, rysunkiem, po wzorze. Zarówno sieroty jak i wdowy są niedopuszczalne. „Sieroty” czyli pozycja w bibliografii bez odniesienia do niej w treści pracy. „Wdowy” czyli pozycja przywołana w treści pracy bez wymienienia pełnych namiarów w bibliografii. Proszę w bibliografii nie umieszczać moich książek / artykułów – te zakładam, że są Państwu znane pośrednio przez wykład i nie ma potrzeby na nie się powoływać. Prawidłowo wykonana praca powinna zawierać minimum 10 – 18 wykorzystanych pozycji z zakresu tematu pracy.

Wysyłając pracę w temacie należy dokładnie określić czego dotyczy email.

Pracę wysyła się emailowo – podając w polu „do” email starosty, w polu kopia adresy email asystentów i email wykładowcy podany na pierwszym wykładzie. Prace wysłane inaczej są narażone na nieuwzględnienie w trakcie oceny.

Zgłaszając zadanie emailowo, proszę zawsze w treści wiadomości email podawać:

Tytuł pracy aktualnie oddawanej: na przykład "zadanie domowe z wykładu z dnia" albo "praca ####" wraz z informacją w jakim pliku załączonym do wiadomości znajduje się to zadanie, np: "załączona praca domowa ### jest w plikach: NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.xls; NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.pdf"

Do emaila z pracą zawsze dołącza się pliki samej pracy, pliki ankiety, pliki z danymi źródłowymi i xls (sprawozdanie, ankieta – dla tej samej firmy dla której wykorzystane są dane empiryczne, zdigitalizowana ankieta ze zdigitalizowanymi danymi źródłowymi). Proszę o pliki w formacie PDF, XLS, DOC, XLSX lub DOCX.

Praca INDYWIDUALNA (termin przesłania do starosty plików ankiet i zdigitalizowanych danych ankiet to 26 kwietnia, natomiast termin wykonania całości do 29 kwietnia 2016, do 1 maja jest termin przesłania ostatecznej wersji do starosty, asystentów i do mnie).

PRACA ZESPOŁOWA

OPIS ZADANIA ZESPOŁOWEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 25 punktów (około 25% punktów).

Praca zespołowa. Zespół może liczyć n członków zespołu, gdzie n to od 3 do 5 osób.

Korzystając z danych z ankiet, należy opisać i przeanalizować finansowe n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu) starając się uporządkować te n przedsiębiorstw od stosującego „najlepsze” do stosującego „najsłabsze” rozwiązania w zakresie decyzji finansowych uzasadniając takie uporządkowanie danymi z ankiet i sprawozdań.

Korzystając z poznanych na ćwiczeniach i wykładach i wykorzystując wcześniej wykonane prace domowe! Wykonywanych z użyciem danych rzeczywistych, należy opisać finansowe decyzje n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu), dla 1 roku. Najlepiej jeśli będzie to rok 2014 lub późniejszy.

Opis (bez używania własnych nazw przedsiębiorstw i bez podawania danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw) przedsiębiorstwa wynikający z ankiety. W ankiecie dane rzeczywiste należy pozyskać od osoby decyzyjnej i zorientowanej w odpowiedziach i podać w ankiecie kontakt do tej osoby (za zgodą i wiedzą tej osoby). Dane pozyskane z ankiety należy przekazać Staroście w postaci skanu i pliku excela. Starosta scala otrzymane pliki w jeden zbiorczy dla grupy, i udostępnia tym wszystkim, którzy wysłali do niego pliki z ankietami.

PRZED terminem oddania pracy, należy:

Wysłać pocztą elektroniczną do starosty, do asystentów i do wykładowcy – w jednej wiadomości email:

załącznik w pliku PDF ze zeskanowaną ankietą,

plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, należy użyć pliku:

plik PDF z pracą.

Papierową wersję (oryginał) ankiet proponuję dostarczyć przy okazji ostatnich zajęć lub przy okazji wykładu.

W pracy nie podaje się danych identyfikujących. Należy podać branżę – a przedsiębiorstwa określać anonimowo, jako sticker – nadany przez członków zespołu, lub jako „pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw”, „drugie …” itp. Nie należy ujawniać danych przedsiębiorstw w pracy. Naruszenie zasady poufności jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje pracę.

Praca jest do 25 pkt. na każdego członka zespołu. Proszę rozważnie dobierać zespół – każdy z zespołu otrzymuje taką samą liczbę punktów – proszę zatem nie przyjmować „pasażerów na gapę”.

Pracę indywidualną należy wysłać w oddzielnym emailu i w oddzielnych plikach niż pracę grupową. Należy również zadbać o to, by tytuł emaila był inny oraz aby w każdym emailu był niezależnie komplet dokumentów.

Praca grupowa (termin wykonania do 10 maja 2016, termin wysłania do starosty, do asystentów i do mnie 14 maja 2016).

Praca ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które wykonały pracę indywidualną w ramach pracy zespołowej. Nie jest możliwe uczestniczenie w pracy grupowej bez wcześniejszego udziału w pracy indywidualnej.

Kilka uwag końcowych:

Zadania są dodatkowe i nieobligatoryjne. Nie ma obowiązku ich dostarczania. Forma dostarczenia to plik DOC, PDF, XLS, DOCX, XLSX. Każde inne rozszerzenie traktowane jest jako niezgodne ze standardem.

Zadania są wrażliwe na upływ czasu. Przekroczenie terminu powoduje utratę punktów. Po pięciu dniach od terminu, wysyłanie pracy nie ma znaczenia, gdyż praca wykonana na 100% ma wartość punktową 0 (zero). Opcja to prawo ale nie obowiązek. Niniejsza praca jest opcją.

Ocena dokonywana przeze mnie jest wyrażona procentowo, starosta dokonuje przeliczenia procentowego wyniku na realne punkty uwzględniając termin dotarcia pracy do starosty i do mnie.

Na przykład praca oceniona na 50%, gdzie 4 punkty odpowiada pracy wykonanej bez zastrzeżeń, to: 50%*10 = 2 punkty.

Praca ma sztywny schemat budowy (układ elementów). Naruszenie tego schematu oznacza rezygnację z punktów a praca o innym układzie niż prawidłowy uważana jest za niedostarczoną.

Plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, tj. plik pozyskany z adresu:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

a następnie uzupełniony danymi z ankiet – należy uzupełniać, wykorzystując literki odpowiedzi (np. pytanie 4, odpowiedź E, wpisujemy „E” a nie słownie całą odpowiedź).

Oryginał ankiety powinien być zgodny z elektroniczną wersją (dlatego jego skan należy wysłać wraz z plikiem xls do Starosty, do asystentów i do wykładowcy).

defiprz_PracaZaliczeniowa_2016v26III.odt

defiprz_PracaZaliczeniowa_2016v26III.pdf

defiprz_PracaZaliczeniowa_2016v26III.doc

defiprz_PracaZaliczeniowa_2016v26III.docx

ankietawywiad-2016[1].pdf

ankiety-2016[1].xls

zadanie – ANEKO2016

OPIS ZADAŃ:

Grupowego i Indywidualnego

semestr letni 2016

przedmiot: Analiza Ekonomiczna

Praca jest efektem porównania 4 elementów:

– indywidualnej ankiety dla przedsiębiorstwa

– sprawozdania indywidualnego dla jednego przedsiębiorstwa

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z ankiet

– obrazu całej populacji – z danych zbiorczych uzyskanych z sprawozdań

Celem pracy jest przećwiczenie umiejętności analizy ekonomicznej przedsiębiorstw na podstawie danych uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy (ankieta przeprowadzona przez studenta) i danych uzyskiwanych z ogólnie dostępnych danych na temat przedsiębiorstwa (sprawozdania z ogólnie dostępnych zbiorów do których wgląd mamy bez wiedzy przedsiębiorcy).

Aby wykonać zadanie należy ze starostą wybrać 1 przedsiębiorstwo z pliku ze sprawozdaniami, który został przekazany przeze mnie staroście.

Należy skontaktować się z tym przedsiębiorstwem i pozyskać od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Plik ankiety:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankietawywiad-2016.pdf

Uzyskane odpowiedzi należy zdigitalizować – to znaczy, przenieść do pliku excela:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów ( asystent1ane@gmail.com oraz asystent2ANE@gmail.com )

Starosta z otrzymanych plików sporządza plik zbiorczy dla wszystkich firm otrzymanych od studentów i starosta wysyła ten plik zbiorczy do studentów, do mnie i do asystentów.

Dzięki temu mamy dwa źródła danych.

Jedno – pochodzące z ankiet.

Drugie – pochodzące ze sprawozdań.

Oprócz tego mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnej ankiety i porównać te odpowiedzi na tle danych zbiorczych z ankiet zgromadzonych u starosty.

Również mamy możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego indywidualnego sprawozdania i porównać jego wyniki na tle danych zbiorczych ze sprawozdań w pliku, który otrzymali Państwo ode mnie.

OPIS ZADANIA INDYWIDUALNEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 30 punktów (około 30% punktów).

Do celów zadania indywidualnego należy:

Nawiązanie kontaktu z 1 wybranym przedsiębiorstwem i przeprowadzenie ankiety.

Pozyskane od przedsiębiorstwa odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie należy zdigitalizować, czyli przenieść do pliku excela i plik ten po wypełnieniu wraz ze skanem wypełnionej ankiety należy wysłać do starosty, do mnie i do asystentów.

Na podstawie danych z ankiety, należy ocenić to 1 przedsiębiorstwo. Po uzyskaniu danych zbiorczych z ankiet – należy ocenić odpowiedzi uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy.

Podobnie na podstawie danych ze sprawozdania, należy ocenić to 1 przedsiębiorstwo. Mając plik zbiorczy ze sprawozdaniami – należy ocenić sprawozdania przedsiębiorstwa z wynikami całej grupy. Mając oprócz sprawozdań również ankiety – należy ocenić odpowiedzi z ankiety uzyskane z tego przedsiębiorstwa na tle odpowiedzi dla całej grupy i na tle danych ze sprawozdań.

Analizę na podstawie sprawozdań przeprowadzamy dla 3 ostatnich dostępnych dla przedsiębiorstwa lat.

Należy użyć możliwości graficznej prezentacji wyników – przez wykresy, tabele itp.

Od strony technicznej praca indywidualna składa się z:

Tytuł pracy

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję (wydział….,uniwersytet) można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Streszczenie.

Słowa kluczowe w języku pracy.

Wstęp.

Treść pracy.

Zakończenie.

Bibliografia.

Praca kończy się bibliografią.

Tytuł pracy

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie ***

Gdzie *** to określenie ogólne, nieujawniające danych przedsiębiorstwa a jedynie jego branżę, czyli na przykład: “instytucji nonprofit świadczącej usługi edukacyjne”, “instytucji finansowej działającej na rynku finansowania nieruchomości”, “przedsiębiorstwa produkcyjnego branży drzewnej”, “przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze usług medycznych” lub ich odpowiednik w języku angielskim. Nie należy podawać nazw własnych przedsiębiorstw – ujawnienie przedsiębiorstwa dyskwalifikuje pracę – taka praca ujawniająca dane instytucji jest bez punktów.

Pierwszy inicjał imienia i nazwisko autora, instytucja, jeśli jest więcej niż jeden autor, to po kolei wymienia się każdego. Instytucję można podać jeden raz po wszystkich nazwiskach lub po każdym nazwisku.

Jeśli student nazywa się Gabriela Kosztowniak to:

Gabriela Kosztowniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie.

Streszczenie musi zawierać informację o tym o czym jest praca, minimum 50 słów, zalecana długość to około 100 słów, około 700 znaków.

Słowa kluczowe.

Trzy do pięciu jedno- lub dwuwyrazowych określeń najlepiej streszczających o czym jest praca.

Wstęp.

Krótka (około 150 słów / 1000 znaków) informacja na temat instytucji do analizy, czym charakteryzuje się ta instytucja, co jest głównym celem pracy.

Treść pracy.

Krótko i zwięźle (nie mniej niż 900 słów / 6000 znaków, nie więcej niż 2000 słów / 20000 znaków).

Całość pracy ma być przygotowana jednolitą czarną czcionką: 12p., podwójny odstęp, wyrównany do lewej lub wyjustowany, czcionka Arial lub Times New Roman lub Courier New.

Jedynie wykresy / rysunki mogą mieć elementy kolorystyczne.

Przed wzorem/równaniem powinien być numer wzoru, pod wzorem powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto wzór.

Przed tabelą należy wstępnie opisać co będzie przedstawiała tabela. Przed tabelą powinien być podany numer tabeli z tytułem tabeli, pod tabelą powinno być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w tabeli.

Przed wykresem należy wstępnie opisać co będzie przedstawiał wykres. Przed wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być numer wykresu/rysunku/innego elementu graficznego z tytułem wykresu/rysunku/innego elementu graficznego, pod wykresem/rysunkiem/innym elementem graficznym ma być objaśnienie wszystkich elementów wymagających objaśnienia, pod objaśnieniami należy podać pozycję literaturową z której zaczerpnięto elementy wykorzystane w wykresie/rysunku/innym elemencie graficznym.

Zakończenie.

Krótka (około 100 słów / 800 znaków) informacja na temat wniosków o instytucji do analizy, w jakim stopniu osiągnięto główny cel pracy.

Bibliografia.

Pozycje literaturowe w bibliografii powinny mieć podane:

Autora (pełne imię i pełne nazwisko każdego z autorów), np.: Zietlow, John,

Tytuł pracy, np.: A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability

Datę w nawiasie (pełną lub minimum rok), np.: (September 26, 2012)

Wydawnictwo, np.: SSRN

Link, z informacją, kiedy go odwiedzano, np.: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 marca 2016)

DOI lub nr. ISBN lub nr ISSN, np.: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Dla książek należy dodać miejsce wydania i datę – np.: New York 2014

Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2049022 (ostatni dostęp: 1 listopada 2016) or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2049022

Należy unikać umieszczania w bibliografii prac, dla których tych danych się nie zna – zakładamy, że umieszczamy prace z których korzystaliśmy osobiście i bez problemu znamy wtedy wszystkie te elementy.

Niedopuszczalne jest to aby w bibliografii była praca, z której nie skorzystano w treści pracy (dlatego to co jest w bibliografii przynajmniej raz musi być też przytoczone w „treści pracy” – w sposób jawny, na przykład: jak pisze „Iksiński” – wtedy praca ma prawo być w bibliografii. Na przykład jako źródło pod tabelą, rysunkiem, po wzorze. Zarówno sieroty jak i wdowy są niedopuszczalne. „Sieroty” czyli pozycja w bibliografii bez odniesienia do niej w treści pracy. „Wdowy” czyli pozycja przywołana w treści pracy bez wymienienia pełnych namiarów w bibliografii. Proszę w bibliografii nie umieszczać moich książek / artykułów – te zakładam, że są Państwu znane pośrednio przez wykład i nie ma potrzeby na nie się powoływać. Prawidłowo wykonana praca powinna zawierać minimum 10 – 18 wykorzystanych pozycji z zakresu tematu pracy.

Wysyłając pracę w temacie należy dokładnie określić czego dotyczy email.

Pracę wysyła się emailowo – podając w polu „do” email starosty, w polu kopia adresy email asystentów i email wykładowcy podany na pierwszym wykładzie. Prace wysłane inaczej są narażone na nieuwzględnienie w trakcie oceny.

Zgłaszając zadanie emailowo, proszę zawsze w treści wiadomości email podawać:

Tytuł pracy aktualnie oddawanej: na przykład "zadanie domowe z wykładu z dnia" albo "praca ####" wraz z informacją w jakim pliku załączonym do wiadomości znajduje się to zadanie, np: "załączona praca domowa ### jest w plikach: NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.xls; NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie###_Nrindeksu.pdf"

Do emaila z pracą zawsze dołącza się pliki samej pracy, pliki ankiety, pliki z danymi źródłowymi i xls (sprawozdanie, ankieta – dla tej samej firmy dla której wykorzystane są dane empiryczne, zdigitalizowana ankieta ze zdigitalizowanymi danymi źródłowymi). Proszę o pliki w formacie PDF, XLS, DOC, XLSX lub DOCX.

Praca INDYWIDUALNA (termin przesłania do starosty plików ankiet i zdigitalizowanych danych ankiet to 25 kwietnia, natomiast termin wykonania całości do 30 kwietnia 2016, do 2 maja jest termin przesłania ostatecznej wersji do starosty, asystentów i do mnie).

PRACA ZESPOŁOWA

OPIS ZADANIA ZESPOŁOWEGO

Zadanie to umożliwia zdobycie do 25 punktów (około 25% punktów).

Praca zespołowa. Zespół może liczyć n członków zespołu, gdzie n to od 3 do 5 osób.

Korzystając z danych z ankiet, należy opisać i przeanalizować n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu) starając się uporządkować te n przedsiębiorstw od „najlepszego” do „najsłabszego” uzasadniając takie uporządkowanie danymi z ankiet i sprawozdań.

Korzystając z poznanych na ćwiczeniach i wykładach i wykorzystując wcześniej wykonane prace domowe! Wykonywanych z użyciem danych rzeczywistych, należy opisać sytuację n przedsiębiorstw (gdzie n to liczba członków zespołu), dla 1 roku. Najlepiej jeśli będzie to rok 2014 lub późniejszy.

Opis (bez używania własnych nazw przedsiębiorstw i bez podawania danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw) przedsiębiorstwa wynikający z ankiety. W ankiecie dane rzeczywiste należy pozyskać od osoby decyzyjnej i zorientowanej w odpowiedziach i podać w ankiecie kontakt do tej osoby (za zgodą i wiedzą tej osoby). Dane pozyskane z ankiety należy przekazać Staroście w postaci skanu i pliku excela. Starosta scala otrzymane pliki w jeden zbiorczy dla grupy, i udostępnia tym wszystkim, którzy wysłali do niego pliki z ankietami.

PRZED terminem oddania pracy, należy:

Wysłać pocztą elektroniczną do starosty, do asystentów i do wykładowcy – w jednej wiadomości email:

załącznik w pliku PDF ze zeskanowaną ankietą,

plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, należy użyć pliku:

plik PDF z pracą.

Papierową wersję (oryginał) ankiet proponuję dostarczyć przy okazji ostatnich zajęć lub przy okazji wykładu.

W pracy nie podaje się danych identyfikujących. Należy podać branżę – a przedsiębiorstwa określać anonimowo, jako sticker – nadany przez członków zespołu, lub jako „pierwsze z analizowanych przedsiębiorstw”, „drugie …” itp. Nie należy ujawniać danych przedsiębiorstw w pracy. Naruszenie zasady poufności jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje pracę.

Praca jest do 25 pkt. na każdego członka zespołu. Proszę rozważnie dobierać zespół – każdy z zespołu otrzymuje taką samą liczbę punktów – proszę zatem nie przyjmować „pasażerów na gapę”.

Pracę indywidualną należy wysłać w oddzielnym emailu i w oddzielnych plikach niż pracę grupową. Należy również zadbać o to, by tytuł emaila był inny oraz aby w każdym emailu był niezależnie komplet dokumentów.

Praca grupowa (termin wykonania do 14 maja 2016, termin wysłania do starosty, do asystentów i do mnie 19 maja 2016).

Praca indywidualna. Praca ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób, które wykonały pracę indywidualną w ramach pracy zespołowej. Nie jest możliwe uczestniczenie w pracy grupowej bez wcześniejszego udziału w pracy indywidualnej.

Kilka uwag końcowych:

Zadania są dodatkowe i nieobligatoryjne. Nie ma obowiązku ich dostarczania. Forma dostarczenia to plik DOC, PDF, XLS, DOCX, XLSX. Każde inne rozszerzenie traktowane jest jako niezgodne ze standardem.

Zadania są wrażliwe na upływ czasu. Przekroczenie terminu powoduje utratę punktów. Po pięciu dniach od terminu, wysyłanie pracy nie ma znaczenia, gdyż praca wykonana na 100% ma wartość punktową 0 (zero). Opcja to prawo ale nie obowiązek. Niniejsza praca jest opcją.

Ocena dokonywana przeze mnie jest wyrażona procentowo, starosta dokonuje przeliczenia procentowego wyniku na realne punkty uwzględniając termin dotarcia pracy do starosty i do mnie.

Na przykład praca oceniona na 50%, gdzie 4 punkty odpowiada pracy wykonanej bez zastrzeżeń, to: 50%*10 = 2 punkty.

Praca ma sztywny schemat budowy (układ elementów). Naruszenie tego schematu oznacza rezygnację z punktów a praca o innym układzie niż prawidłowy uważana jest za niedostarczoną.

Plik xls wraz z przepisanymi z ankiet odpowiedziami z ankiet, tj. plik pozyskany z adresu:

https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/ankiety-2016.xls

a następnie uzupełniony danymi z ankiet – należy uzupełniać, wykorzystując literki odpowiedzi (np. pytanie 4, odpowiedź E, wpisujemy „E” a nie słownie całą odpowiedź).

Oryginał ankiety powinien być zgodny z elektroniczną wersją (dlatego jego skan należy wysłać wraz z plikiem xls do Starosty, do asystentów i do wykładowcy).

ankietawywiad-2016.pdf

ankiety-2016.xls

aneko_PracaZaliczeniowa_2016v26III.doc

aneko_PracaZaliczeniowa_2016v26III.docx

aneko_PracaZaliczeniowa_2016v26III.pdf